بهترین زمان گرده پاشی گردو

حداکثر درصد تشکیل میوه با استفاده از گرده افشانی مصنوعی زمانی است که زایده های کلاله به اندازه کافی رشد کرده و از هم جدا باشند، گرده افشانی در مرحله رسیدن زیاد کلاله یعنی زمانی که قسمت غده ای سبب جریان ترشحی می شود موجب تقلیل در تشکیل میوه می شود و در مرحله بعد از آن یعنی زمانی که فرورفتگی هایی که در روی زایده کلاله ایجاد می شود و قسمت های خال دار خشک می شود کاربرد دانه گرده عملا در تشکیل میوه نقشی ندارد و گرده افشانی بر روی کلاله نابالغ درصد تولید گردو را پایین می آورد.

گل های نر از سه راه باعث کاهش پتانسیل تولید در گردو می شوند :

۱-­ گل های نر به طور بالقوه می توانند جایگزین جوانه های گل ماده در چندین گره شوند.

۲- گل های نر گاهی موجب ریزش جوانه انتهایی می شوند.

۳- گل های نر مواد غذایی بیشتری مصرف می کنند که برای تشکیل گل های ماده لازم است.

میزان گل نر

*­ در بین ژنوتیپ های مورد مطالعه ۱۴ ژنوتیپ علیرغم داشتن گل ماده فاقد گل نر بودند.

* در ۳۸ درصد از ژنوتیپ ها تعداد گل نر کم

* در ۲۶ درصد از ژنوتیپ ها تعداد گل نر در حد متوسط

* در ۲۷ درصد ژنوتیپ ها تعداد گل نر زیاد

* در ۸ درصد از ژنوتیپ ها تعداد گل نر خیلی زیاد

دیدگاهی بنویسید

مطالب مشابه