خدمات توزیعی

خدمات توزیعی گروه فروش این موسسه را به (هفت بخش) زیر تقسیم بندی کرد:

بخش اول : خدمات فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر

بخش دوم : خدمات فروش انواع گلهای آپارتمانی،گیاهان زینتی و مینیاتوری ،کاکتوس ها،گیاهان دارویی

بخش سوم : خدمات فروش  انواع بذر،قلمه،پیاز و نشاء گل و گیاه

بخش چهارم : خدمات فروش انواع گلدان،سینی کشت و فلاور باکس

بخش پنجم : خدمات فروش انواع خاک :کوکوپیت،پیت ماس،پرلیت،خاکبرگ و…

بخش ششم : خدمات فروش انواع کود : دامی،آلی،شیمیایی،ورمی کمپوست و…

بخش هفتم : خدمات فروش انواع سموم دفع آفات و حشرات