افزايش محصول گندم با كود زيستي فسفاته

آمارسنجي از ‪ ۴۰۰كشاورز در ‪ ۱۰استان كشور كه با كمك طرح ملي گندم انجام شده نشان مي‌دهد در سال زراعي گذشته مصرف كود زيستي باعث افزايش محصول گندم به طور ميانگين ‪۱۱/۲درصد شده كه معادل سودي برابر با ‪ ۷۸۰هزار تومان در هكتار براي كشاورزان است.

دكتر محمد علي ملبوبي، مدير پروژه كود زيستي فسفاته بارور‪ ۲و عضو هيات علمي پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري ضمن بيان مطلب فوق گفت: بيشترين افزايش محصول در استان خراسان به ميزان ‪ ۳۰/۲درصد و پس از آن در استان‌هاي آذربايجان غربي و گلستان به ترتيب به ميزان ۱۵/۴ و ۲۰/۵ ‪درصد بوده است.

اين كود زيستي يك ماه فناوري حاصل از پژوهش‌هاي سه تيم تحقيقاتي به مدت پنج سال بوده كه هم اكنون تحت ليسانس جهاد دانشگاهي واحد تهران به توليد انبوه رسيده است.

با توجه به سطح زيركشت شش ميليون هكتاري گندم كشور پيش بيني مي‌شود با فراگير شدن مصرف كود زيستي فسفاته بارور‪ ۲توليد گندم حداقل به ميزان ‪ ۲/۵ميليون تن افزايش يابد و در عين مصرف كود شيميايي فسفاته به نصف تقليل يابد.

كود زيستي مزبور كاملا طبيعي است و باعث كاهش خسارات محيط زيستي ناشي از مصرف كودهاي شيميايي فسفاته مي‌شود.

دیدگاهی بنویسید

مطالب مشابه