آموزش کاشت درخت

در صورتي كه نهال در گلدان يا كيسه باشد امكان انتقال در هر موقع از سال وجود دارد ولي اگر نهال در زمين باشد در مورد درختان هميشه سبز مثل كاج و سرو در اول بهار و در مورد درختان خزان كننده از اوايل آذر ماه تا آخر اسفند ماه مي توان نهال را به محل اصلي منتقل نمود.

نحوه كاشت
۱-ابتدا محل كاشت را علامت گذاري و اقدام به خارج كردن خاك آن نماييد. قطر گودال در نهال هايي كه ريشه برهنه دارند به اندازه ۳ تا ۵ برابر قطر گسترش ريشه و در نهال هايي كه در گلدان هستند ۲ برابر قطر ظرف حاوي نهال مي باشد. عمق حفره محل كاشت بايد دقيقاً به اندازه عمق ريشه باشد. در صورت امكان ۳۰ سانتيمتر خارج از محوطه كاشت را نيز زير و رو كنيد.
۲-براي كاشت نهال با ريشه برهنه مطابق شكل زير بايد در مركز گودال برجستگي كوچكي ايجاد نماييد. اين عمل باعث قرار گرفتن بهتر ريشه در اطراف آن مي گردد.
۳-طوقه گياه (محل بين ريشه و ساقه ) بايد دقيقاً در سطح خاك قرار گيرد كاشت عميق باعث نرسيدن اكسيژن كافي به ريشه ها و در نتيجه عدم رشد درخت و افزايش رطوبت در محل طوقه و بالاي آن شده و شرايط را جهت بيماري هاي قارچي فراهم مي آورد.
۴-قبل از كاشت نهال ، ريشه ها را به دقت بررسي نماييد و ريشه هاي بهم فشرده را توسط انگشتان يا هر وسيله غير تيز ديگر از هم باز كنيد.
۵-پس از قرار گرفتن صحيح نهال در گودال ، نهال را به صورت قائم نگاه داريد و گودال را به آرامي با خاك حاصل خيز كه با كود دامي كاملاً پوسيده، مخلوط شده است پر نماييد.
۶-بعد از پر كردن گودال سطح آن را كاملاً يكنواخت نموده و به طور كامل آبياري نماييد.
۷-در محل هايي كه امكان جابجايي ريشه درخت وجود دارد بايد از قيم استفاده نمود.

دیدگاهی بنویسید

مطالب مشابه