پروسه بار

گسترش دادن
طراحی
بازاریابی
گسترش دادن
طراحی
بازاریابی
گسترش دادن
طراحی
بازاریابی
Development 90%
Design 80%
Marketing 70%
Development 90%
Design 80%
Marketing 70%
Development 90%
Design 80%
Marketing 70%
Development 90%
Design 80%
Marketing 70%
Development 90%
Design 80%
Marketing 70%
Development 90%
Design 80%
Marketing 70%
Development 90px
Design 80px
Marketing 70px
Development 90px
Design 80px
Marketing 70px
Development 90point
Design 80point
Marketing 70point