انواع گلهای خاص و کمیاب موجود در انبارهای شرکت لاریمو:

درروزا گوشت خوار هلیا نپنتس سفالتوس ونوس یک ساله ونوس دو ساله
ونوس سه ساله ونوس چهار ساله

                            درروزا

NOT FOUND

گیاه درازرا ساندیو بومی مناطق افریقای جنوبی است
خاک : گیاه گوشت خوار درازرا خاک فقیر را ترجیح میدهد و مخلوط 2 پیمانه پیت ماس و 1 پیمانه پرلیت بستر مناسبی برای پرورش دروزرا است
آب : این گیاه بستر مرطوب را میپسندد استفاده از آب کولر گازی و اسپیلت جهت آبدهی گیاه گوشت خوار درازرا آب مناسبی است
دما : مناسبترین دما در پرورش ، مراقبت و نگهداری از گیاه گوشت خوار دروزرا 20-32 درجه سانتیگراد است
رطوبت : رطوبت مناسب در پرورش ، مراقبت و نگهداری از گیاه گوشت خوار دروزرا 60-80 درصد میباشد

قیمت: 40.000