انواع کاکتوس موجود در انبارهای شرکت لاریمو:

آپورو آریو کارپوس آستروفیتوم آکانتوکالیسیوم ابرگونیا اپونتیا اپی فیلوم
ارویا ازتیکوم اسپوستوا اسکوباریا اکینو اکینوپسیس اکینو سرئوس
اکینوفسولو اوبلمانیا اورئوسرئوس اولیک نیا برزی بلوسفیلدیا پارودیا
پاکی سرئوس پدیو پرسکیا پفی فرا پیلوزوسرئوس پلسی فورا تریکوسرئوس
تلو توربینی کارپوس دیسکو ربوتیا زیگو ژیمنوکالیسیوم سالکوربوتیا
سرئوس سفالوسرئوس فرائی لئا فرو کارینژا کلیستو کمه سرئوس
کوپیاپوا کوریفانتا لوبی ویا لوفوسرئوس لوفوفورا لوکتنبرگیا ماتوکانا
مامیلاریا ملو نئوپورتریا نئوکیلنیا نئولودیا نوتو ویلکوکسیا
وینگاریتیا هاگئوسرئوس هاماتو هلیوسرئوس

                         آپورو

NOT FOUND

مشخصات : بالا رونده به رنگ سبز خاکستری مایل به سبز،گلها قیفی شکل صورتی و سرخ رنگ و از فصل بهار تا تابستان پدیدار می شود،خارها کوتاه و بزرگ طلایی یا قرمز قهوه ای،میوه آنها کوچک و پرزدار و گرد
مکان : در دمای بالاتر از 10درجه
ازدیاد : پیوند
نوع خاک : غنی

آریو کارپوس - ariocarpus

NOT FOUND

مشخصات : دارای برآمدگیهای تکمه ای سه گوش بر روی زمین پهن می شوند،رشد کم و بدنه ای پهن و کروی به رنگ خاکستری سبز،پوست چرمی،فصل گلدهی تابستان،گلها قیفی در رنگهای سفید، زرد، صورتی
مکان : آفتابی و کمی سایه و پایداری تا 2- سانتیگراد
ازدیاد : کاشت بذر
نوع خاک : زهکشی شده و آبیاری کم

آستروفیتوم - astrophytum

NOT FOUND

مشخصات : ساختاری ستاره ای،سبز رنگ و گاه خاکستری،دارای کرکهای سفید،بدون خار و پاره ای دارای موهای کرکی،پر گل و گلها قیفی در رنگهای زرد،پرتقالی یا سرخ در تابستان
مکان : در دمای بالاتر از 4-درجه سانتیگراد
ازدیاد : پیوند یا قلمه
نوع خاک : غنی و زهکشی شده

آکانتوکالیسیوم - acantocalycium

NOT FOUND

مشخصات : شکل آن کروی و با افزلیش سن به صورت لوله ای کوتاه در می اید،رنگ آن سبز تیره و مات و گاه آبی مایل به خاکستری،رنگ خارها گوناگون و از زرد تا قهوه ای تیره متغییر است،گلهای آن قیفی،درشت،پرپر و در تابستان ظاهر می شود،میوه گرد و کروی و بذر آنها سیاه کدر می باشد.
مکان : روشنایی پسند و گرما دوست و از سرما گریزان.
ازدیاد : کاشت بذر در اسفند،قلمه و پیوند.
نوع خاک : غنی،سبک و زهکشی شده.

ابرگونیا - obregonia

NOT FOUND

مشخصات : گلبولی شکل با بدنه ای به رنگ سبز مایل به خاکستری،خارها ضعیف و به رنگ کرم مایل به قهوه ای،گلها به رنگهای سفید تا صورتی،میوه ها کوچک و سفید رنگ
مکان : آفتاب و نور کامل و گرما پسند
ازدیاد : کاشت بذر
نوع خاک : زهکشی شده غنی

اپونتیا - opuntia

NOT FOUND

مشخصات : ساقه پهن و تکه تکه به هم متصل است،هر قطعه استوانه ای یا کروی،گلها قیفی و استوانه ای شکل به رنگهای زرد،نارنجی،سفید یا سرخ می باشد
مکان : آفتاب و نور کامل و گرما پسند
ازدیاد : کاشت بذر
نوع خاک : زهکشی شده غنی

اپی فیلوم

NOT FOUND

مشخصات : گیاهی همیشه سبز،دارای گلهای بسیار زیبا که در اوایل تابستان پدیدار می شوند،گلها به رنگهای سفید،زرد،نارنجی
مکان : آفتاب
ازدیاد : کشت بذر-قلمه
نوع خاک : خاک دارای مواد هوموسی با کودهای پتاسه و ازت دار

ارویا - oroya

NOT FOUND

مشخصات : پیکری کم و بیش کروی و گرد به رنگ سبز و آبی مایل به سبز،خارها به رنگهای زرد طلایی تا قرمز قهوه ای،گلها به رنگهای زرد،صورتی و سرخ و میوه آن کروی توخالی و به رنگ زرد مایل به سبز
مکان : آفتاب و نور کامل و گرما پسند
ازدیاد : کاشت بذر
نوع خاک : خاک مخلوط

ازتیکوم - aztekium

NOT FOUND

مشخصات : پیکری کروی،رنگ سبز تا سبز خاکستری،بخش کانونی گیاه دارای پرزهای سفید رنگ با خارهای ضعیف،گلها در تابستان نمایان می شوند،دارای میوه کروی کوچک صورتی
مکان : روشنایی پسند و دمای بالاتر از 5+
ازدیاد : کاشت بذر
نوع خاک : خاک مخلوط و زهکشی شده

اسپوستوا

NOT FOUND

مشخصات : استوانه ای دارای شیار،رنگ بدنه سبز و از موهای متمایل به سفید پوشیده شده،خارها به رنگ سفید و زرد،گلها قیفی به رنگ سفید و زرد
مکان : آفتاب
ازدیاد : قلمه
نوع خاک : خاک غنی و زهکشی شده

اسکوباریا

NOT FOUND

مشخصات : ساختار کروی و بعد از گذشت زمان ستونی،خارها فشرده و نازک به رنگهای سفید، زرد، صورتی گلها در رنگهای سفید، سبز، زرد، زرد صورتی، میوه کوچک و به رنگ سرخ
مکان : آفتاب
ازدیاد : کشت بذر-تقسیم بدنه
نوع خاک : خاک دارای مواد هوموسی با کودهای پتاسه و ازت دار


                          اکینو - echinocactus

NOT FOUND

مشخصات : کروی شکل،سطح بدنه آنها از توبرکولهایی به رنگ سبز تا آبی دیده می شوند،بخش بالائی گیاه پوشیده از پشم و پرز زرد رنگ بوده،رنگ خارها از سفید،زرد طلایی و صورتی تا سیاه،سطح میوه پوشیده از پرز و مو در رنگهای سبز و قهوه ای
مکان : آفتاب فراوان
ازدیاد : کشت بذر
نوع خاک : خاک غنی و زهکشی شده

اکینوپسیس - echinopsis

NOT FOUND

مشخصات : ساختار آن کروی شکل که با گذشت زمان استوانه ای به رنگ سبز و خاکستری مایل به سبز می گردند،خارها در طیف رنگی سفید یا خاکستری تا قهوه ای سیاه دیده می شوند،گلهای آن شیپوری به رنگ زرد،سرخ می باشد،میوه ها کروی و پرزدار به رنگ سبز مایل به قهوه ای یا سرخ مایل به قهوه ای می باشند.
مکان : آفتاب –نیمه سایه –مقاوم به سرما
ازدیاد : کشت بذر
نوع خاک : خاکهای ماسه ای (متخلخل) گذشت زمان

                          اکینو سرئوس - echinocereus

NOT FOUND

مشخصات : بدنه ای استوانه ای به رنگ خاکستری مایل به سبز،سطح گیاه پوشیده از انبوه خارهای زینتی،فصل گلدهی اواخر بهار تا تابستان،گلها قیفی شکل و بزرگ در رنگهای ارغوانی و سرخ می باشد،دارای خارهای کوتاه،نرم،شانه ای شکل،اندازه میوه شبیه توت فرنگی
مکان : آفتاب و سایه اندک
ازدیاد : کشت بذر
نوع خاک : خاک غنی و زهکشی شده

اکینوفسولو - echinofossulocacatus

NOT FOUND

مشخصات : ساختار آن به صورت گرد کروی تا استوانه ای کوتاه به رنگ خاکستری مایل به سبز و بدنه دارای شیار مواج یکدست،خرهای مرکزی به رنگهای سفید،زرد،قهوه ای بوده،گلها در رنگهای سفید،کرم و ارغوانی می باشد
مکان : روشنایی پسند و گرما دوست
ازدیاد : کشت بذر-قلمه
نوع خاک : خاکهای ماسه ای (متخلخل)

اوبلمانیا - Uebelmannia

NOT FOUND

مشخصات : ساختاری کروی،دارای شکافهای فرو رفته و آشکار روی بدنه،رنگ بدنه خاکستری سبز و آبی سبز،خارها منظم و شانه ای به رنگهای قهوه ای درخشان و سرخ قهوه ای،گلها قیفی شکل و زرد رنگ
مکان : آفتابی
ازدیاد : پیوند-کاشت بذر
نوع خاک : خاک مخلوط

اورئوسرئوس - oreocereus

NOT FOUND

مشخصات : بدنه استوانه ای شکل به رنگ سبز تیره،گلها به صورت منفرد در رنگهای صورتی،سرخ و ارغوانی،میوه ها کوچک دارای شیارهای ریز،گرد به رنگ نارنجی مایل به زرد
مکان : آفتاب و نور کامل و گرما پسند
ازدیاد : کاشت بذر
نوع خاک : خاک غنی و زهکشی شده

اولیک نیا

NOT FOUND

مشخصات : استوانه ای روشن و درخشان،گلها زنگوله ای به رنگ صورتی کمرنگ و سفید،میوه ها کروی یا گلابی شکل
مکان : آفتاب
ازدیاد : قلمه
نوع خاک : خاک مخلوط

برزی - borzicactus

NOT FOUND

مشخصات : پوشش سبز درخشان،دارای پرزهای سفید رنگ،خارها به رنگ قهوه ای متمایل به سیاه،گلها لوله ای شکل در رنگهای سرخ و بنفش و در تابستان نمایان می شود،میوه ها کروی در رنگهای سبز و سفید با پرزهای قهوه ای
مکان : هوای آزاد و نور شدید خورشید
ازدیاد : کاشت بذر-تکثیر شاخه های جانبی
نوع خاک : ترکیب خاک و ماسه شسته

بلوسفیلدیا - blossfedia

NOT FOUND

مشخصات : پیکربندی کوچک و به رنگ تیره و بیشتر به رنگهای خاکستری مایل به سبز تیره و آبی نزدیک به سبز دیده می شود،بفرمت گنبدی شکل هستند،گلها به رنگهای کرم،سفید مایل به سبز،میوه آنها کرم، سفید
مکان : سایه دوست
ازدیاد : پیوند
نوع خاک : غنی و زهکشی شده

پارودیا - parodia

NOT FOUND

مشخصات : بدنه ای به رنگ سبز و سبز خاکستری،کروی شکل،خارها قلابی شکل،گلها خیلی کوتاه،قیفی شکل در رنگهای زرد،سرخ،ارغوانی،میوه ها کروی و اندکی کشیده به رنگ کرم و قهوه ای روشن می باشد
مکان : آفتاب و نور کامل و گرما پسند
ازدیاد : کاشت بذر
نوع خاک : خاک مناسب

پاکی سرئوس - pachycereus

NOT FOUND

مشخصات : ستون مانند و سریع الرشد دارای بدنه ای به رنگ سبز و آبی مایل به سبز،رنگ خارها خاکستری،گلها زنگی شکل یا گاهی قیفی در طیف رنگی سفید،زرد و سبز مایل به قهوه ای،میوه دارای پوشش متراکم از خارهایی به رنگ سرخ یا زرد طلایی می باشد.
مکان : آفتاب و نور کامل و گرما پسند
ازدیاد : کاشت بذر
نوع خاک: خاک مناسب

پدیو - pediocactus

NOT FOUND

مشخصات : ساختار کروی بزرگ خاکستری سبز،خارها شعاعی کوتاه،باریک و به رنگهای سفید،کرم تا خاکستری،گلها به رنگ سفید تا صورتی،میوه آنها کوچک و هنگام رسیدن سبز تیره تا خاکستری مایل به سبز
مکان : آفتاب و نور کامل و گرما پسند
ازدیاد : کاشت بذر-قلمه
نوع خاک : خاک مخلوط زهکشی

پرسکیا - pereskia

NOT FOUND

مشخصات : به شکل درختچه ای بالا رونده،گلها فنجانی شکل منفرد یا مجتمع به رنگهای سفید، لیموئی، ارغوانی و سرخ، میوه ها کروی به رنگ زرد
مکان : آفتاب و نور کامل و گرما پسند
ازدیاد : کاشت بذر-قلمه
نوع خاک : خاک مخلوط زهکشی

پفی فرا - pfeiffera

NOT FOUND

مشخصات : رشدی مستقیم و کوتاه دارد،به رنگ سبز و سرخ مایل به سبز،خارها نازک به رنگ سفید خاکستری تا زرد،گلها زنگی شکل در رنگهای سفید،سبز مایل به صورتی،میوه ها کروی خاردار
مکان : سایه-آفتاب
ازدیاد : کاشت بذر-تقسیم ساقه
نوع خاک : خاک مخلوط زهکشی

پلسی فورا - pelecyphora

NOT FOUND

مشخصات : پیکری کروی،کوتاه و کوچک به رنگ خاکستری سبز،خارها کوتاه و به رنگ سفید،زرد کم رنگ و کرم تا خاکستری،گلها در رنگهای سفید،صورتی و سرخ،میوه ها کوچک به رنگ سبز تیره تا خاکستری سبز می باشد
مکان : آفتاب و نور کامل و گرما پسند
ازدیاد : کاشت بذر
نوع خاک : خاک زهکشی

پیلوزوسرئوس - pilosocereus

NOT FOUND

مشخصات : پیکری استوانه ای شکل دارای شیار منظم طولی،گلها زیبا و منفرد به رنگهای صورتی کم رنگ و ارغوانی،میوه ها گرد
مکان : آفتاب-گرما پسند
ازدیاد : کاشت بذر-قلمه
نوع خاک : کود ازته،خاکهای قابل نفوذ،غنی و هوموس دار

تریکوسرئوس - Trichocereus

NOT FOUND

شخصات : استوانه ای و ستونی شکل در طیف رنگی سبز شفاف و روشن تا سبز تیره،خارها در رنگهای گوناگون از زرد تا قهوه ای روشن و تیره،گلها درشت و گروهی به رنگهای سفید،صورتی و سرخ،میوه آن گرد و کرکدار
مکان : سایه روشن-آفتابی
ازدیاد : کاشت بذر-قلمه-تقسیم پاجوش
نوع خاک : خاک سبک غنی

تلو - thelocactus

NOT FOUND

مشخصات : کروی شکل،خارها فشرده و انبوه،رنگ بدنه سبز مایل به خاکستری،خارها در رنگهای سفید، زرد، سرخ، گلها پهن به رنگ سرخ و بنفش، میوه ها کروی و تخم مرغی
مکان : سایه دوست
ازدیاد : کاشت بذر
نوع خاک : مخلوط ماسه خاک،غنی،سبک و زهکشی شده

توربینی کارپوس - Turbinicarpus

NOT FOUND

مشخصات : پیکری کروی و کوچک،رنگ بدنه خاکستری سبز تا قهوه ای روشن،خارها باریک،کوتاه به رنگهای کرم روشن تا قهوه ای،گلها در رنگهای کرم،صورتی و زرد
مکان : سایه روشن-آفتابی
ازدیاد : پیوند-کاشت بذر
نوع خاک : خاک مخلوط

دیسکو

NOT FOUND

مشخصات : بدنه کروی،رنگ بدنه سبز تا قهوه ای نزدیک به سبز و گاهی مایل به سیاه،رنگ خارها از سفید،زرد،قهوه ای تا سیاه رنگ،گلها قیفی شکل در رنگهای کرم سفید تا صورتی در پایان تابستان نمایان می شود،میوه ها توتی شکل و سفید
مکان : آب و هوای گرم و سوزان تابستان
ازدیاد : کشت بذر
نوع خاک : خاک غنی و زهکشی شده

ربوتیا - Rebutia

NOT FOUND

مشخصات : کروی شکل،دارای گلهایی در رنگهای زرد،سرخ،نارنجی،ارغوانی
مکان : سایه
ازدیاد : کاشت بذر-قلمه
نوع خاک : مخلوط ماسه خاک


زیگو - Zygocactus

NOT FOUND

مشخصات : به شکل درختچه ای برگ نما به رنگ سبز و سبز تیره،گلها در طیف رنگی سفید،صورتی،زرد و پرتقالی،میوه گلابی شکل و به هنگام رسیدن سرخ می باشد
مکان : هوای گرم و رطوبت-فضای سایه روشن
ازدیاد :قلمه-کاشت بذر-پیوند
نوع خاک : خاک هوموسی پیت،تورب و ازت دار


سالکوربوتیا

NOT FOUND

مشخصات : کروی شکل،کوچک،تیغها در راستای تنه،بدنه در رنگهای سبز،سرخ و قهوه ای،گلها کوچک و قیفی شکل،رنگ گلها سرخ،زرد،نارنجی یا بنفش ارغوانی،میوه ها کوچک کروی
مکان : سایه دوست
ازدیاد : کاشت بذر
نوع خاک : مخلوط ماسه خاک

سرئوس - cereus

NOT FOUND

مشخصات : خارهایی به رنگهای سفید،زرد،قهوه ای روشنو تیره،گلها شب هنگام در فصل تابستان نمایان می گردد،میوه بزرگ و خوراکی به رنگ زرد و سبز و سرخ دیده می شود
مکان : آفتابی
ازدیاد : کشت بذر
نوع خاک : غنی و زهکشی شده

سفالوسرئوس - cephalocereus

NOT FOUND

مشخصات : کرکهای سفید و شبیه موی پیر مردان،ساقه طویل و ستون مانند به رنگ سبز روشن،گلها قیفی شکل به رنگ سفید و ز رد،فصل گلدهی شبهای تابستان
مکان : آفتابی و نیمه سایه
ازدیاد : کشت بذر-قلمه
نوع خاک : غنی و زهکشی شده

فرائی لئا - frailea

NOT FOUND

مشخصات : کروی و کوچک دارای شیار،به رنگ سبز تا قهوه ای درخشان،خارها دایره ای وار می باشد به رنگهای سفید،کرم و قهوه ای،گلها به رنگهای زرد،سفید مایل به سبز و گاه سرخ مایل به قهوه ای،میوه گرد زرد رنگ
مکان : آفتاب ملایم
ازدیاد : کشت بذر-قلمه
نوع خاک : خاک غنی و زهکشی شده

فرو - ferocactus

NOT FOUND

مشخصات : ساختار بشکه ای به رنگ سبز یا خاکستری مایل به سبز ،خارها سخت و محکم و رنگی،گلها زنگی شکل و به رنگ سبز مایل به زرد پرتقالی،سرخ و بنفش،میوه ها تخم مرغی
مکان : آفتاب
ازدیاد : کشت بذر
نوع خاک : خاک کمپوست غنی و زهکشی شده

کارینژا - carnegiea

NOT FOUND

مشخصات : بدنه استوانه ای شکل،آرئولهای قهوه ای رنگ،خارها قهوه ای روشن و تیره گاه نقره ای،گل ها قیفی در رنگهای سفید و سبز خوشبو و فصل گلدهی بهار و تابستان،میوه ها تخم مرغی و سبز و هنگام رسیدن سرخ
مکان : در دمای بالاتر از 2-درجه سانتیگراد
ازدیاد : کشت بذر
نوع خاک : غنی و زهکشی شده

کلیستو

NOT FOUND

مشخصات : ستونی شکل به رنگهای سبز روشن و سبز تیره،خارها کوتاه یا سوزنی شکل،متراکم با رنگهای سفید شفاف،قهوه ای و زرد رنگ بوده است،فصل گلدهی بهار و تابستان و گلهایشان لوله ای شکل به رنگهای سرخ متمایل به صورتی،میوه آن کروی است
مکان : آفتاب شدید
ازدیاد : کشت بذر-قلمه
نوع خاک : خاک مخلوط و غنی و زهکشی شده

کمه سرئوس - chamaecereus

NOT FOUND

مشخصات : گیاهی ستون مانند،پاکوتاه و نرم،رنگ ساقه ها سبز روشن،خارهای شعاعی و خارهای مرکزی سفید نقره ای و کرم رنگ هستند،گلها قیفی به رنگ سرخ و لیمویی،دارای پرچمهای زرد رنگ می باشند، میوه ها صورتی رنگ و هنگام رسیدن سرخ رنگ می شوند.
مکان : آفتابی و اندکی سایه.
ازدیاد : کشت بذر-قلمه.
نوع خاک : غنی و زهکشی شده.

کوپیاپوا - copiapoa

NOT FOUND

مشخصات : پیکر کروی شکل به رنگ سبز مایل به آبی خاکستری،آرئولها بزرگ و پرزدار،گلها به رنگ زرد متمایل به سفید،میوه کروی و زرد مایل به خاکستری
مکان : آفتاب
ازدیاد : کشت بذر
نوع خاک : خاک غنی و زهکشی شده

کوریفانتا - coryphantha

NOT FOUND

مشخصات : به رنگ سبز تا خاکستری مایل به سبز،ساختار کروی ،رنگ خارها از سفید،زرد،قرمز روشن و قهوه ای،فصل گلدهی آن بهار و تابستان دارای گلهای رنگی،میوه کروی خاردار،گلها در رنگهای سرخ،زرد طلایی،ارغوانی و سفید
مکان : آفتاب و کمی سایه
ازدیاد : کشت بذر
نوع خاک : خاک غنی و زهکشی شده

لوبی ویا-lobivia

NOT FOUND

مشخصات : ساقه ها کوتاه،کوچک و کروی به رنگ سبز یا خاکستری مایل به سبز،گلها بزرگ درخشان و قیفی شکل در رنگهای سفید،ارغوانی،زرد،سرخ و نارنجی،میوه ها تخم مرغی به رنگ زرد
مکان : آفتاب
ازدیاد : کشت بذر
نوع خاک : مخلوط خاکبرگ و خاکهای نفوذپذیر و ماسه

لوفوسرئوس - lophocereus

NOT FOUND

مشخصات : تاج گیاه متشکل از خارهای آشکار می باشد،دارای ساقه سخت و به رنگ سبز روشن،گلها قیفی شکل در رنگهای سفید و صورتی،میوه ها کروی و کوچک و سرخ رنگ می باشد
مکان : آفتاب
ازدیاد : کشت بذر-تقسیم ریشه ساقه گل دهنده
نوع خاک : خاک زهکشی شده و حاصلخیز

لوفوفورا - lophophora

NOT FOUND

مشخصات : شبیه غده ای گوشتی و سبز،بدنه ای نرم و صاف به رنگ زرد کم رنگ،سبز تا آبی،گلها بصورت تکی در طیف رنگ سفید،کرم،زرد تا صورتی،میوه کشیده و کوچک به رنگ سفید و صورتی و زمان رسیدن سرخ
مکان : آفتاب
ازدیاد : کشت بذر-پیوند
نوع خاک : خاک زهکشی شده و حاصلخیز

لوکتنبرگیا

NOT FOUND

مشخصات : بدنه مانند گلی ساده به رنگ سبز نزدیک به خاکستری و با نور خورشید به رنگ قرمز،گلها قیفی شکل در طیف رنگی زرد با رگه های سرخ و سبز مایل به سرخ،میوه زرد رنگ و تخم مرغی
مکان : آفتاب
ازدیاد : کشت بذر
نوع خاک : خاک مخلوط با کمپوست

ماتوکانا

NOT FOUND

مشخصات : ساختاری کروی با افزایش سن استوانه ای،دارای خارهای انبوه و زمخت به رنگ کهربایی تا قهوه ای دگرگون،گلها پیوسته،نزدیک به هم،درشت به رنگ زرد و پرتقالی نزدیک به سرخ،میوه ها کوچک به رنگ سبز یا قرمز قهوه ای
مکان : روشنایی پسند و گرما دوست
ازدیاد : کشت بذر-پاجوش
نوع خاک : خاک سبک و غنی

مامیلاریا - mammillaria

NOT FOUND

مشخصات : گلهای افقی شکل در اندازه های کوچک و بزرگ به رنگهای سفید، زرد، کرم، صورتی، ارغوانی، دارای تیغ های یکدست و مانند قلاب ماهیگیری خمیده و دارای انحنا در رنگهای سیاه،سرخ،زرد،قهوه ای
مکان : سایه آفتاب
ازدیاد : کشت بذر
نوع خاک : خاک زهکشی شده و حاصلخیز

ملو

NOT FOUND

مشخصات : کروی شکل با افزایش سن طویل و استوانه ای می شود ،رنگ خارها در طیف سفید زرد،سرخ و گاه قهوه ای،میوه ها فنجانی به رنگ صورتی هنگام رسیدن سرخ
مکان : آفتابی
ازدیاد : کشت بذر-پاجوش
نوع خاک : خاک قوی،خاک زهکشی شده

نئوپورتریا - neoporteria

NOT FOUND

مشخصات : به رنگ خاکستری مایل به سبز و سبز تیره به شکل گرد و کروی و با افزایش سن استوانه ای،گلها کوچک صورتی و سرخ رنگ
مکان : آفتاب و نور کامل و گرما پسند
ازدیاد : پیوند-قلمه
نوع خاک : خاکهای کانی سبک و قابل نفوذ

نئوکیلنیا - neochilenia

NOT FOUND

مشخصات : پیکر کروی از خاکستری سبز تا قهوه ای تیره به رنگ آلبالویی،خارها کوتاه و باریک به رنگهای خاکستری تا نزدیک به سیاه،گلها قیفی به رنگهای سفید تا زرد
مکان : آفتاب و نور کامل
ازدیاد : کشت بذر
نوع خاک : خاک زهکشی

نئولودیا

NOT FOUND

مشخصات : به شکل گیاه دسته ای،پیکر کروی و کوتاه به رنگ سبز و آبی می باشد،خارها به رنگهای سفید تا قهوه ای یا سیاه،گلها بزرگ در رنگهای زرد و صورتی،میوه آنها به رنگ سبز یا قهوه ای
مکان : آفتاب و نور کامل
ازدیاد : کشت بذر-قلمه
نوع خاک : خاک مخلوط و زهکشی شده

نوتو - notocactus

NOT FOUND

مشخصات : ساختار کروی تا تخم مرغی،بدنه به رنگهای سبز،آبی سبز و قهوه ای می باشد،خارها به رنگ سفید،زرد،طلایی تا قرمز قهوه ای،گلها قیفی به رنگهای زرد،قرمز و ارغوانی تیره
مکان : آفتاب و نور کامل و گرما پسند
ازدیاد : قلمه
نوع خاک : خاکهای کانی سبک و قابل نفوذ

ویلکوکسیا - Wilcoxia

NOT FOUND

مشخصات : ساختاری کوتاه قد در رنگهای خاکستری سبز تا سبز آبی،خارها دایره ای،گلها قیفی به رنگهای سفید،صورتی و سرخ،میوه ها کروی با پرز می باشد
مکان : آفتاب دوست
ازدیاد :قلمه-کاشت بذر
نوع خاک : خاک غنی قابل نفوذ و سبک

وینگاریتیا - Weingartia

NOT FOUND

مشخصات : ساختاری گرد و نیمه کروی،رنگ بدنه خاکستری مایل به سبز پر رنگ،گلها زنگی شکل،رنگ گلها زرد،زرد طلایی و نارنجی،میوه تخم مرغی به رنگ زرد مایل به سبز
مکان : سایه روشن
ازدیاد : پیوند-کاشت بذر
نوع خاک : خاک غنی قابل نفوذ و سبک

هاگئوسرئوس - haageocereus

NOT FOUND

مشخصات : ستونی و نیمه راست بوده،خارها در گونه های مختلف رنگارنگ و از کرم تا زرد طلایی،قرمز قهوه ای،گلها قیفی شکل در رنگهای سفید،صورتی،سرخ،میوه ها کروی به رنگ سرخ
مکان : آفتاب ملایم-سایه
ازدیاد : کشت بذر-قلمه-تقسیم ساقه
نوع خاک : خاک غنی شده


                         هاماتو

NOT FOUND

مشخصات : شبیه میوه آناناس،خارها به رنگهای سفید و زرد،قهوه ای و سرخ می باشد،گلدهی فراوان و معطر به رنگهای زرد روشن تا قرمز
مکان : آفتاب ملایم-سایه
ازدیاد : کشت بذر-پیوند-قلمه
نوع خاک : خاک سبک و تا اندازه ای اسیدی

هلیوسرئوس

NOT FOUND

مشخصات : ساقه سبز یا سبز سرخ،خارها در رنگهای سرخ،زرد و سفید،میوه تخم مرغی
مکان : آفتاب
ازدیاد : کشت بذر- قلمه
نوع خاک : خاکبرگ پوسیده و خاک پیت و مقداری خاک سبک (شن و ماسه)