انواع نهالهای غیر مثمر موجود در انبارهای شرکت لاریمو:

آزاد آروکاریا افرا ابلق افرا برگ چناری افرا پوست کاغذی افرا سرخ برگ چناری اقاقیا پیوندی
اقاقیا معمولی اکالیپتوس بید بید مجنون بید مشک پاپیتال درختی تاکسوس
تبریزی توس توسکا تویا تویا پاکوتاه جینگکو چنار
خرما درخت پروانه درخت غول راش زبان گنجشک زیتون زیتون تلخ
سدروس اطلس سرو خمره ای سرو شیراز سرو کشمیری سروناز سرو نقره ای سپیدار
سید الشجار شاه بلوط هندی شاه بلوط هندی سرخ صنوبر عنبر سائل فنکس کاتالپا
کاج تهران کاج سیاه کاج کاشفی کاج مشهد کاج مطبق کاکوزا لاوسون
لیلکی آمریکایی نارون

                         آزاد:

NOT FOUND

مشخصات : درختی خزان کننده با ارتفاع 10-20متر دارای تنه قطور،برگهای ان متناوب،تخم مرغی
مکان : آفتابی
دمای مورد تحمل : 10- درجه سانتی گراد
ازدیاد : کاشت بر
کاربرد : زینتی-بادشکن و سایه


آرو کاریا:

NOT FOUND

مشخصات : درختی بلند به ارتفاع 5 متر،دارای تاجی زیبا،برگهای آن مسطح یا نسبتا خمیده با حاشیه ضخیم تر،نوک تیز،خاردار بدون دمبرگ برنگ سبز تیره با ارایش مارپیچی روی شاخه،حدود عمر آن 15 سال،گل نر و ماده روی پایه جدا و گاهی یکپارچه
مکان : آفتابی
حداقل دمای مورد تحمل : 2 درجه سانتیگراد
کاربرد : زینتی

افرا ابلق:

NOT FOUND

مشخصات گیاه : درختی خزان پذیر گسترده و سریع الرشد با بلندی 15 متر،با برگهای مرکب به رنگ سبز و زرد روشن
مکان : آفتابی
حداقل دمای مورد تحمل : 15- درجه سانتیگراد
ازدیاد : کاشت بذر در پاییز
کاربرد : تک درخت زینتی-کاشت چندتایی

افرا برگ چناری:

NOT FOUND

مشخصات گیاه : درختی خزان پذیر گسترده و سریع الرشد با بلندی 30 متر،با برگهای مرکب به رنگ سبز و زرد روشن
مکان : آفتابی
حداقل دمای مورد تحمل : 15- درجه سانتیگراد
ازدیاد : کاشت بذر در پاییز
کاربرد : تک درخت زینتی-کاشت چندتایی

افرا پوست کاغذی:

NOT FOUND

مشخصات گیاه : درختی خزان پذیر گسترده و سریع الرشد با بلندی 10 متر،با برگهای مرکب به رنگ سبز تیره
مکان : آفتابی
حداقل دمای مورد تحمل : 15- درجه سانتیگراد
ازدیاد : کاشت بذر در پاییز
کاربرد : تک درخت زینتی-کاشت چندتایی

افرا سرخ برگ چناری:

NOT FOUND

مشخصات گیاه : درخت خزان پذیر با سایه اندازی مناسب و برگها پنجه ای و به رنگ قرمز تیره
مکان : آفتابی
حداقل دمای قابل تحمل 10- درجه سانتی گراد
ازدیاد : بذر
کاشت : زینتی-کاشت چندتایی

اقاقیا پیوندی:

NOT FOUND

مشخصات گیاه : درختی زیبا و خوش منطره با شاخه های ترد و شکننده،با برگهای فرد شانه ای متشکل از 11 تا 23 برگچه بیضوی
مکان : آفتابی-سایه روشن
حداقل دمای مورد تحمل : 15-درجه سانتیگراد
ازدیاد : پیوند از روی پایه های اقاقیا
کاربرد : زینتی-خطی

اقاقیا معمولی:

NOT FOUND

مشخصات گیاه : درختی زیبا و خوش منطره با شاخه های ترد و شکننده،با برگهای فرد شانه ای متشکل از 11 تا 23 برگچه بیضوی
مکان : آفتابی-محفوظ از بادهای شدید
حداقل دمای مورد تحمل : 15-درجه سانتیگراد
ازدیاد : بذر-پاجوش
کاربرد : زینتی-خطی

اکالیپتوس:

NOT FOUND

مشخصات : همیشه سبز و سریع الرشد با حداکثر ارتفاع 30 متر و گستردگی 12 متر دارای پوست تنه صاف و خوش منظره و برگهای کشیده و باریک که ابتدا براق و به رنگ نقره ای آبی دیده می شود و سپس سبز می گردد و گلهای سفید در تابستان و پاییز روی آن ظاهر می گردد
مکان : آفتابی به دور از باد سرد و مناسب برای مناطق گرم
حداقل دمای مورد تحمل 5 درجه سانتیگراد
کاربرد : زینتی

بید:

NOT FOUND

درختی سریع الرشد و خزان پدیر با ارتفاع 15متر،برگها کشیده و بلند
مکان : آفتابی-اب فراوان
حداقل دمای مورد تحمل 15- درجه سانتیگراد
ازدیاد : قلمه
کاربرد : تک درخت زینتی-ردیفی

بید مجنون:

NOT FOUND

مشخصات گیاه : درخت خزان دار با شاخه های آویخته،برگهای کشیده و بلند،میوه بدون کرک
مکان : آفتابی-اب فراوان
حداقل دمای مورد تحمل 15- درجه سانتیگراد
ازدیاد : پیوند روی پایه بید
کاربرد : تک درخت زینتی-ردیفی

بید مشک:

NOT FOUND

مشخصات گیاه : درخچه خزان دار با حداکثر بلندی 10متر با برگهای بیضی شکل و سطوح روئی سبز تیره و سطح زیرین خاکستری،گلها با آرایش دم گربه ای که قبل از رویش برگها در بهار ظاهر می شوند
مکان : آفتابی –مقاوم به خشکی خاک
حداقل دمای مورد تحمل 15- درجه سانتیگراد
ازدیاد : قلمه
کاربرد : تک درخت زینتی-ردیفی-چندتایی

پاپیتال درختی (دار دوست ):

NOT FOUND

مشخصات گیاه : گیاهی بالا رونده دائمی و همیشه سبز با حداکثر بلندی 15 متر،برگها با لوب نوک تیز به رنگ سبز تیره و دمبرگ قرمز
مکان : سایه آفتاب یا سایه
حداقل دمای مورد تحمل 15- درجه سانتیگراد
ازدیاد : قلمه
کاربرد : پوشش دیواره ها-تنه درختان و ستونها

تاکسوس (سرخدار معمولی ):

NOT FOUND

مشخصات گیاه : درختانی کند رشد با رشد 8 تا 25 متر و قطر 5/1متر،برگها نواری نوکدار با حاشیه برگشته به زیر،سطح روی آن سبز تیره و براق بصورت افقی و شانه ای
مکان : آفتابی –هرس پذیر
حداقل دمای مورد تحمل 15- درجه سانتیگراد
ازدیاد : قلمه
کاربرد : زینتی و ایجاد دیوار سبز

تبریزی:

NOT FOUND

مشخصات گیاه : درختی خزان پذیر با ارتفاع 25 تا 30 متر،برگها متناوب و تخم مرغی شکل تا گرد و دارای دندانه های نامنظم و زبر
مکان : آفتابی –آب کافی
حداقل دمای مورد تحمل 15- درجه سانتیگراد
ازدیاد : قلمه
کاربرد : کاشت بعنوان بادشکن،کاشت حاشیه ای،کاشت تک یا توده ای

توت مجنون:

NOT FOUND

مشخصات گیاه : درخچه خزان پذیر با ارتفاع 3 متر و پیوند شده،برگهای ساده،متناوب،دندانه دار به رنگ سبز تیره
مکان : آفتابی
حداقل دمای مورد تحمل 15- درجه سانتیگراد
ازدیاد : پیوند روی پایه توت معمولی
کاربرد : درختچه زینتی،کاشت چندتایی

غان (توس نقره ای ):

NOT FOUND

مشخصات گیاه : درختی خزان پذیر با فرم استوانه ای و مخروطی با ارتفاع 20متر و گستردگی 10 متر،پوست تنه سفید نقره ای که با رشد گیاه سیاه می شود،برگها پهن،سطح روی برگ سبز و سطح زیرین خاکستری و گل سنبله گربه ای آویخته و زرد-سبز در بهار نمایان می شود
مکان : آفتابی
حداقل دمای مورد تحمل 15- درجه سانتیگراد
ازدیاد : قلمه اوایل تابستان
کاربرد : درختچه زینتی،کاشت مجموعه ای

                         توسکا:

NOT FOUND

مشخصات گیاه : درختی خزان پذیر با ارتفاع 25 متر و گستردگی 10متر،برگها بیضی شکل و دارای دندانه به رنگ سبز براق،گل آن اواخر اسفند ظاهر می گردد
مکان : آفتابی
حداقل دمای مورد تحمل 10- درجه سانتیگراد
ازدیاد : بذر-قلمه
کاربرد : درختچه زینتی،کاشت مجموعه ای

تویا (نوش آمریکا):

NOT FOUND

مشخصات گیاه : شاخه های کوتاه پرانشعاب با آرایش متناوب به صورت افقی،تاج در جوانی مخروطی و باریک و بعدا پهن و تا حدودی تخم مرغی،برگها معطر،فلسی،مسطح به شکل تخم مرغی تیز،سطح رویی سبز روشن و قسمت شکمی نقره ای رنگ
مکان : آفتابی-سایه
حداقل دمای مورد تحمل 10- درجه سانتیگراد
ازدیاد : بذر-قلمه
کاربرد : درختچه زینتی،ایجاد دیواره سبز

                         تویا پا کوتاه (نوش قرمز آمریکا):

NOT FOUND

مشخصات گیاه : درختی با شاخه های کوتاه به صورت مسطح افقی و یا آویزان و شاخه های اصلی از نزدیک سطح طمین منشعب می شود،تاج در توده های جنگلی مخروطی و باریک، برگها معطر،فلسی،مسطح به شکل تخم مرغی تیز،سطح رویی سبز روشن تا تیره با حاشیه روشنتر و بسیار معطر
مکان : درختان جوان به سرما حساس هستند
حداقل دمای مورد تحمل 10- درجه سانتیگراد
ازدیاد : بذر-قلمه
کاربرد : درختچه زینتی،ایجاد دیواره سبز

                         جینکگو (ژینکگو)-درخت چهل سکه:

NOT FOUND

مشخصات گیاه : درختی خزان پذیر و مخروطی شکل با ارتفاع 30 متر و گستردگی 10متر،برگها بادبزنی فرم که در پاییز به رنگ زرد طلایی،میوه کروی شکل و در تابستان ظاهر می شود البته در صورت وجود پایه نر و ماده
مکان : سایه-آفتاب و خاک مرطوب
حداقل دمای مورد تحمل 15-درجه سانتیگراد
ازدیاد : بذر
کاربرد : تک درخت زینتی

                         چنار:

NOT FOUND

مشخصات گیاه : درختی خزان پذیر با حداکثر بلندی و گستردگی 25 متر،برگها پنجه ای سبز رنگ در پاییز قرمز-قهوه ای
مکان : آفتابی
حداقل دمای مورد تحمل 15-درجه سانتیگراد
ازدیاد : بذر-تقسیم گیاه
کاربرد : کاشت در حاشیه،خطی،چندتایی

خرما:

NOT FOUND

مشخصات گیاه : گیاه دو پایه با ارتفاع 30 متر،برگها شانه ای منفرد و طویل به رنگ سبز-خاکستری
مکان : آفتابی –مناسب مناطق جنوبی
حداقل دمای مورد تحمل صفر درجه سانتیگراد
ازدیاد : بذر
کاربرد : درخت زینتی (در زمستان از سرما محافظت گردد)

درخت پروانه:

NOT FOUND

مشخصات گیاه : درختی خزان کننده با بلندی و گستردگی 7متر،برگها سه برگچه تخم مرغی به رنگ سبز مایل به خاکستری،گل ها لوبیایی شکل و زرد رنگ بصورت خوشه ای متراکم
مکان : آفتابی
حداقل دمای مورد تحمل 15- درجه سانتیگراد
ازدیاد : بذر-پیوند
کاربرد : تک درختچه زینتی

درخت چینی (زنگوله ):

NOT FOUND

مشخصات گیاه : درختی خزان پذیر و سریع الرشد با ارتفاع 10 متر،برگها مرکب فرد شانه ای که در پاییز به رنگ زرد طلایی،گل ها بصورت خوشه ای و زرد و میوه ها قهوه ای
مکان : آفتابی
حداقل دمای مورد تحمل 5- درجه سانتیگراد
ازدیاد : کاشت بذر ذر بهار
کاربرد : درختچه زینتی-کاشت چندتایی و کاشت ردیفی

درخت غول:

NOT FOUND

مشخصات گیاه : درخت سوزنی برگ با ارتفاع 30متر سریع الرشد،برگها سبز-خاکستری
مکان : آفتابی
حداقل دمای مورد تحمل 20- درجه سانتیگراد
ازدیاد : بذر
کاربرد : تک درختچه زینتی –مجموعه کاری

راش:

NOT FOUND

مشخصات گیاه : درخت بزرگ خزان پذیر،برگها بیضی شکل و حاشیه موجدار به رنگ سبز شیری که در پاییز طلایی دیده می شود
مکان : آفتابی
حداقل دمای مورد تحمل 15- درجه سانتیگراد
ازدیاد : قلمه
کاربرد : تک درخت زینتی،کاشت چندتایی

زبان گنجشک:

NOT FOUND

مشخصات گیاه : درختی خزان پذیر و مقاوم به ارتفاع 25 متر،برگها مرکب و به رنگ سبز تیره
مکان : آفتابی-مقاوم به سرما
حداقل دمای مورد تحمل 20- درجه سانتیگراد
ازدیاد : کاشت بذر در پاییز
کاربرد : تک درخت زینتی یا کاشت چندتایی

زیتون:

NOT FOUND

مشخصات گیاه : درخت کوچک یا درختچه همیشه سبز،گل ها سفید و معطر و در تابستان ظاهر می شود
مکان : آفتابی
حداقل دمای مورد تحمل 10- درجه سانتیگراد
ازدیاد : قلمه خشبی در تابستان
کاربرد : کاشت بعنوان تک درخت زینتی

زیتون تلخ:

NOT FOUND

مشخصات گیاه : درختی خزان پذیر و گسترده،برگها مرکب از برگچه های کوچک و سبز و تیره رنگ،گل ها کوچک ستاره ای شکل و معطر که در بهار ظاهر می شوند،میوه ها کوچک به رنگ زرد-نارنجی در پاییز دیده می شود
مکان : آفتابی
حداقل دمای مورد تحمل 10- درجه سانتیگراد
ازدیاد : کاشت بذر در پاییز
کاربرد : کاشت بعنوان تک درخت زینتی و یا کاشت چندتایی

سرو خمره ای:

NOT FOUND

مشخصات گیاه : درختچه ای همیشه سبز با پوست قهوه ای تیره،برگها فلس مانند به صورت جفتهای متقابل و کمی پهن
مکان : آفتاب
حداقل دمای مورد تحمل 10- درجه سانتیگراد
ازدیاد : بذر
کاربرد : تک درخت زینتی،ایجاد دیوار سبز و کاشت چندتایی

سرو شیراز:

NOT FOUND

مشخصات گیاه : درختی با شاخه های یکساله،چندساله کاملا کمانی و خمیده به سمت بالا و تاج ستونی و باریک با ارتفاع 15-20متر و قطر حدود 5/1متر،برگها فلسی کوچک و تخم مرغی با نوک چسبیده و غیر آزاد به رنگ سبز روشن
مکان : آفتاب
حداقل دمای مورد تحمل 10- درجه سانتیگراد
ازدیاد : بذر
کاربرد : تزیین باغها و پارکها به سبک ایرانی،درختکاری حاشیه خیابان و ایجاد دیواره سبز

                         سرو کشمیری:

NOT FOUND

مشخصات گیاه : درختی با شاخه های اصلی تنه غیر پیرامونی نسبت به تنه و به صورت کمانی و برافراشته،بصورت پاندولی آویزان،تاج بصورت ستونی و سپس هرمی با ارتفاع 15-20متر،برگها سرنیزه ای نوک تیز و غیرهمپوش به رنگ سبز مایل به آبی
مکان : معتدل گرم،آفتابی،حساس به سرما
حداقل دمای مورد تحمل 10- درجه سانتیگراد
ازدیاد : قلمه
کاربرد : تک درخت زینتی و کاشت خطی یا چندتایی

                         سرو ناز:

NOT FOUND

مشخصات گیاه : درخت همیشه سبز و شاخه های اصلی به موازات تنه به سمت بالا و نوک تاج بوده با ارتفاع 10-15متر
مکان : آفتابی
حداقل دمای مورد تحمل 10- درجه سانتیگراد
ازدیاد : بذر
کاربرد : ایجاد دیوار سبز یا کاشت در باغ ایرانی و بلوارها

سرو نقره ای (سیمین ):

NOT FOUND

مشخصات گیاه : درختی محکم و تنومند با تاج مخروطی،برگها معطر فلسی،تخم مرغی نوک تیز تا مثلثی به رنگ سبز-آبی یا سبز متمایل به خاکستری
مکان : آفتابی و بسیار مقاوم-کاملا هرس پذیر
حداقل دمای مورد تحمل 15- درجه سانتیگراد
ازدیاد : بذر
کاربرد : تک درخت زینتی-کاشت چندتایی و ردیفی-ایجاد دیواره سبز برای جنگل کاری در مناطق خشک و نیمه خشک و پوشش حفاظتی

                         سپیدار:

NOT FOUND

مشخصات گیاه : درختی خزان کننده با ارتفاع 20تا30متر و تاج گسترده و تنه سفید رنگ،برگها ساده و پنج لوب،سطح روی برگ تیره و براق
مکان : آفتابی
حداقل دمای مورد تحمل 15- درجه سانتیگراد
ازدیاد : قلمه
کاربرد : کاشت بمنظور بادشکن،تک زینتی و چندتایی

سید الاشجار:

NOT FOUND

مشخصات گیاه : درخت خزان پذیر با پوست تنه به رنگ روشن سبز و بسیار جذاب،شاخه ها افراشته با تاج مدور به ارتفاع 10-12متر،برگها ساده،نوک تیز و به رنگ سبز براق
مکان : آفتابی
حداقل دمای مورد تحمل 10- درجه سانتیگراد
ازدیاد : بذر
کاربرد : تک درخت زینتی،کاشت چندتایی

شاه بلوط هندی:

NOT FOUND

مشخصات گیاه : درختی خزان کننده،پهن برگ با بلندی 18 متر،برگها مرکب پنجه ای،گل ها خوشه ای سفید یا صورتی در اردیبهشت ظاهر می شوند
مکان : آفتابی-خنک
حداقل دمای مورد تحمل 15- درجه سانتیگراد
ازدیاد : کاشت بذر
کاربرد : تک درخت زینتی یا کاشت چندتایی

شاه بلوط هندی سرخ:

NOT FOUND

مشخصات گیاه : درختی خزان کننده و برگ پهن با بلندی 15 متر،برگها مرکب پنجه ای،گل ها به رنگ صورتی و قرمز که در بهار دیده می شود
مکان : آفتابی-خنک
حداقل دمای مورد تحمل 15- درجه سانتیگراد
ازدیاد : کاشت بذر
کاربرد : تک درخت زینتی یا کاشت چندتایی

صنوبر:

NOT FOUND

مشخصات گیاه : درختی خزان پذیر،مقاوم و راست قامت و سریع الرشد با ارتفاع 30-20متر،برگها بیضی به رنگ سبز روشن
مکان : آفتابی
حداقل دمای مورد تحمل 15- درجه سانتیگراد
ازدیاد : قلمه
کاربرد : تک درخت زینتی یا کاشت چندتایی، بادشکن

عنبر سائل:

NOT FOUND

مشخصات گیاه : درختی خزان کننده و گسترده با فرم مخروطی و ارتفاع 15متر،برگها ستاره ای شکل در بهار و تابستان سبز و در پاییز زرد،قرمز و نارنجی،میوخ در زمستان آویخته و منظره زیبایی را تداعی می کند
مکان : آفتابی
حداقل دمای مورد تحمل 15- درجه سانتیگراد
ازدیاد : بذر-قلمه
کاربرد : کاشت توده ای-تک درخت زینتی

                         فنکس:

NOT FOUND

مشخصات گیاه : دارای برگهای سبز تیره ، باریک و شانه ای شکل می باشند. دارای سا قه های قوی است و در محیط آزاد تا ۱۵ متر می رسد. قسمت انتهایی باقیمانده از برگهای افتاده ،اغلب تبدیل به خار میشوند.
مکان : آفتابی –سایه آفتاب
حداقل دمای مورد تحمل 10 درجه سانتیگراد
ازدیاد : بذر
کاربرد : درخت زینتی یا کاشت ردیفی

کاتالپا (جوالدوز ):

NOT FOUND

مشخصات گیاه : درختی خزان پذیر،نامنظم با تاجی بزرگ و متراکم،برگها قلبی شکل بزرگ،ساده و متقابل به رنگ سبز روشن،گل ها سفید و معطر با مرکز قهوه ای و خطوط زرد و در اواخر بهار و اوایل تابستان دیده می شود
مکان : آفتابی
حداقل دمای مورد تحمل 15- درجه سانتیگراد
ازدیاد : کاشت بذر-قلمه
کاربرد : تک درخت زینتی یا کاشت خطی

                         کاج تهران (الدار ) :

NOT FOUND

مشخصات گیاه : درختی با تنه معمولا کج و ارتفاع 25-15 متر،تاج تخم مرغی پهن تا کروی نامنظم،برگها سوزنی کلفت و بلند به رنگ سبز با ماندگاری دو سال
مکان : آفتابی-درختی مقاوم با تحمل تابستانهای گرم و زمستانهای سرد
حداقل دمای مورد تحمل 15- درجه سانتیگراد
ازدیاد : کاشت بذر
کاربرد : تک درخت زینتی یا کاشت خطی،بادشکن یا حاشیه خیابانها و بلوارهای شهری

کاج سیاه (اطریش ) :

NOT FOUND

مشخصات گیاه : درختی بشکل هرمی گسترده و متراکم با ارتفاع 10 متر که تاج ابتدا مخروطی و سپس پهن و چتری،برگها سوزنی و بدون خمیدگی و نوک تیز به رنگ سبز براق
مکان : آفتابی
حداقل دمای مورد تحمل 10- درجه سانتیگراد
ازدیاد : کاشت بذر
کاربرد : تک درخت زینتی یا کاشت خطی،بادشکن یا حاشیه خیابانها و بلوارهای شهری

کاج کاشفی:

NOT FOUND

مشخصات گیاه : درختی با ارتفاع 7-5متر و تاج تخم مرغی،برگها سوزنی با حاشیه کم به رنگ سبز تیره تا روشن
مکان : معتدل گرم
حداقل دمای مورد تحمل 10- درجه سانتیگراد
ازدیاد : کاشت بذر
کاربرد : تک درخت زینتی یا کاشت خطی،بادشکن یا حاشیه خیابانها و بلوارهای شهری

کاج مشهد (موگه-کپه ای ):

NOT FOUND

مشخصات گیاه : درختچه سوزنی برگ با حداکثر ارتفاع 3-2 متر
مکان : آفتابی
حداقل دمای مورد تحمل 15- درجه سانتیگراد
ازدیاد : کاشت بذر
کاربرد : تک درخت زینتی یا کاشت خطی،بادشکن یا حاشیه خیابانها و بلوارهای شهری

کاج مطبق (آروکاریای زینتی ):

NOT FOUND

مشخصات گیاه : درختی نسبتا سریع الرشد با ارتفاع 20 متر و قطر 2 متر با تاج هرمی و متقارن و بصورت مطبق،برگها داسی و برافراشته و نوک تیز به رنگ سبز روشن و سپس تیره
مکان : آفتابی و مرطوب محفوظ از سرما و یخبندان
حداقل دمای مورد تحمل صفر درجه سانتیگراد
ازدیاد : کاشت بذر
کاربرد : تک درخت زینتی یا کاشت خطی

کاکوزا-توت آمریکایی:

NOT FOUND

مشخصات گیاه : درختی مقاوم و خاردار با ارتفاع 20 متر،برگها ساده تخم مرغی شکل و نوکدار با حاشیه صاف و به رنگ سبز روشن و براق
مکان : آفتابی و مقاوم در برابر آلودگی
حداقل دمای مورد تحمل 10- درجه سانتیگراد
ازدیاد : کاشت بذر
کاربرد : تک درخت زینتی یا کاشت خطی،بادشکن یا حاشیه خیابانها و بلوارهای شهری

لاوسون:

NOT FOUND

مشخصات گیاه : گیاهی همیشه سبز،مخروطی،برگها سوزنی پهن و ورقه مانند
مکان : آفتابی و دور از بادهای سرد
حداقل دمای مورد تحمل 10- درجه سانتیگراد
ازدیاد : قلمه
کاربرد : ایجاد پرچین،تک درخت زینتی یا کاشت تنهایی

لیلکی آمریکایی:

NOT FOUND

مشخصات گیاه : درختی خزان پذیر با شاخه های خاردار و ارتفاع 20 متر،برگها مرکب،گلها غیر قابل توجه و میوه لوبیایی در آخر تابستان
مکان : آفتاب
حداقل دمای مورد تحمل 10- درجه سانتیگراد
ازدیاد : بذر
کاربرد : تک درخت زینتی یا کاشت چندتایی

نارون:

NOT FOUND

مشخصات گیاه : درختی خزان پذیر با ارتفاع 10 تا 15 متر،برگها بیضی
مکان : آفتابی-سایه روشن
حداقل دمای مورد تحمل 15- درجه سانتیگراد
ازدیاد : بذر
کاربرد : گل فصلی و کاشت حاشیه ها